POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych
pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.hydroflora.pl http://rosliny-wodne.pl/
(zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Szymon
Chańko prowadzący działalność rolniczą z siedzibą w Konowały 43, 16-070 Choroszcz, wpisaną do
ewidencji gospodarstw pod nr. 051280751, NIP: 9660643358, REGON: 050336698, zwany dalej
HYDROFLORA rośliny wodne.
3. Dane osobowe zbierane przez HYDROFLORA za pośrednictwem Sklepu
Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również „RODO”.
4. HYDROFLORA dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności
Klientów odwiedzających Sklep Internetowy, jak też nawiązujących kontakty w inny sposób.
§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
1. HYDROFLORA zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne
lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej
łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i
zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.
Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu
wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a) adres e-mail
b) dane adresowe
a. kod pocztowy i miejscowość
b. ulica wraz z numerem domu/ mieszkania.
c) imię i nazwisko

d) numer telefonu
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala
indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na
zasadach opisanych w §5.
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje
następujące dane:
a) adres e-mail
b) dane adresowe
a. kod pocztowy i miejscowość
b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania
c) imię i nazwisko
d) numer telefonu
6. W przypadku Przedsiębiorców, zakres danych jest dodatkowo rozszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy
b) numer NIP
7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje
następujące dane
a) adres e-mail
b) imię i nazwisko
8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe
informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP
dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o
linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w
naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na
poprawie funkcjonalności tych usług.
10. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre
dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym
takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w
jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym
rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami
w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
11. Przekazanie danych osobowych do HYDROFLORA jest dobrowolne, w związku z
zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem strony Internetowej
Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie

rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia
bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta
HYDROFLORA przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są
dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom
HYDROFLORA co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo
samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. HYDROFLORA korzysta z dostawców, którzy przetwarzają
dane osobowe wyłącznie na polecenie HYDROFLORA. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący
usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w
Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
b) Administratorzy. HYDROFLORA korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie
na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni
usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas
dane osobowe Klienta przetwarzane są przez HYDROFLORA tak długo, aż zgoda nie zostanie
odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń
jakie może podnosić HYDROFLORA i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis
szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas
dane osobowe Klienta przetwarzane są przez HYDROFLORA tak długo, jak jest to niezbędne do
wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o
świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy
lata.
4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej
obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów,
a także administrowania Sklepem Internetowym.
5. W przypadku skierowania żądania HYDROFLORA udostępnia dane osobowe
uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury,
Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one
przez HYDROFLORA na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli
przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której

pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez
HYDROFLORA produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających
Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin
prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
2. HYDROFLORA wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera
zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów
Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i
pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
komputera Klientów.
3. HYDROFLORA wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie
Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu
Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia
anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony
Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub
innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich
przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie
możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
5. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek
internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Internet Explorer
b) przeglądarka Microsoft EDGE
c) przeglądarka Mozilla Firefox
d) przeglądarka Chrome
e) przeglądarka Safari
f) przeglądarka Opera
6. HYDROFLORA może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany
komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP
umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi

dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest
powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez
HYDROFLORA przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz
statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja
przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach
bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych
programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
7. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.
HYDROFLORA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił HYDROFLORA.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez HYDROFLORA
zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji,
może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem
HYDROFLORA może świadczyć jedynie za ich zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z
jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli
HYDROFLORA przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing
produktów i usług HYDROFLORA, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych
funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także
badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów
marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na
przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i HYDROFLORA nie będzie miał innej
podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte,
wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna:
art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w
oparciu o jego zgodę;

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu HYDROFLORA podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu
lub wycofaniem zgody, HYDROFLORA może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa
państwa członkowskiego, któremu HYDROFLORA podlega. Dotyczy to w szczególności danych
osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów
rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług HYDROFLORA, czy też
dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane
zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami
sprzedaży lub świadczeniem usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych
funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych
żądaniem. HYDROFLORA nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w
następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas HYDROFLORA
ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej
jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie
następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona
interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator,
przetwarzając dane osobowe Klienta.
5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane
osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych
osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie

przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego
okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO
oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z
przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania
dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów
przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty
elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a
następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient
ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio
takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator
prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie
używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych
danych do innego administratora danych osobowych.
8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych
praw, HYDROFLORA spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania
lub liczbę żądań – HYDROFLORA nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu
kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania -
o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące
przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
10. Klient ma prawo żądać od HYDROFLORA przekazania kopii standardowych klauzul
umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw
przyznanych na mocy RODO.
§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło
1. HYDROFLORA zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas
przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie.
HYDROFLORA stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie
bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w
jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła.
HYDROFLORA nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w

sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-
mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu
logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas
rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną
zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej
Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
3. HYDROFLORA nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji
elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do
konta Klienta.
§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym HYDROFLORA poinformuje Klientów
z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kup@rosliny-
wodne.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2018 r.